TW-Laskennan eettinen ohjeistus

 

Eettisyys työpaikalla yleisesti

Eettiset periaatteemme perustuvat kansainvälisien sopimuksien, ihmisoikeuksien sekä suomalaisen lainsäädännön noudattamiseen ja rikollisen toiminnan ehkäisemiseen. Yrityksemme kuuluu Tilaajavastuun luotettava kumppani yrityksiin.

Työnantajana haluamme toimia eettisesti oikein ja kaikki osapuolia kunnioittaen. Samaa toimintatapaa edellytämme yhteistyökumppaneiltamme ja työntekijöiltämme ja kiinnitämmekin tähän huomiota yleisissä koulutuksissa ja sisäisissä ohjeistuksissamme.

 

Henkilöstömme

Yrityksemme henkilöstö koostuu asiantuntevista ja osaavista tietotekniikan ja taloushallinnon asiantuntijoista. Henkilöstömme on tärkein osa koko palvelukokonaisuuttamme. Haluammekin työnantajana pitää henkilökunnastamme aidosti hyvää huolta ja olla oikeudenmukainen kaikille työntekijöille, pyrimme kaikessa toiminnassamme pitkäaikaisiin työsuhteisiin.

Henkilöstömme osaaminen on meille tärkeä asia ja pyrimme tukemaan ja lisäämään työntekijöidemme osaamista sekä sisäisten että ulkoisten koulutusten ja ohjeistuksen avulla. Osaamisemme perustuu pitkään kokemukseen sekä palveluidemme kehittämiseen yhteistyössä asiakkaidemme ja henkilökunnan kanssa.

Toiminnassamme kohtaavat suuren konsernin luotettavuus ja vakavaraisuus sekä perheyrityksen asiakaslähtöisyys ja joustava palvelu. Haluamme välittää tämän tunteen asiakkaidemme lisäksi myös henkilökunnallemme. Tavoitteenamme on hallittu orgaaninen kasvu ja haluamme olla tasapainoinen ja pitkäkestoinen työnantaja.

Organisaatiomme on matala ja tiimihenkisyys sekä välittömyys keskeinen toimintaideamme. Kiinnitämme aktiivisesti huomiota työntekijöidemme ammattitaidon kehittämiseen erilaisten koulutusten ja tiimiprojektien avulla. Huomioimme henkilökuntaamme hyvillä henkilökunta- ja työskentelyeduilla.

Työpaikallamme noudatetaan nollatoleranssia kiusaamiseen, epätasa-arvoiseen kohteluun tai muuhun häirintään liittyen, puuttumiskynnys tällaisiin tapauksiin on erittäin alhainen ja korostamme tätä kaikille esimiehillemme. Emme suvaitse syrjintää ikään, sukupuoleen tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyen. Haluamme tarjota kaikille turvallisen ja hyvän työpaikan ja mahdollisuuden edetä urallaan osaamistaan kehittäen.

Haluamme tukea työntekijöidemme terveyttä ja hyvinvointia monin eri tavoin. Kiinnitämme erityistä huomiota liikuntaetuihin, työterveyteen ja säännöllisiin ergonomiatarkastuksiin työpaikallamme. Seuraamme työhyvinvointia pitämällä työhyvinvointikyselyitä. Kannustamme henkilökuntaamme liikkumaan erilaisin tyky-tapahtumin ja tarjoamalla laajat liikuntaedut.

 

Arvomme

Haluamme konsernimme kasvusta huolimatta säilyttää työyhteisössämme perheyhtiön hengen. Jokapäiväisen tekemisemme pohjalla on arvomaailma, joka on syntynyt toimintamme tuloksena. Se näkyy tapanamme toimia työtovereidemme ja asiakkaidemme kanssa.

Yhtiömme toiminnan keskeiset arvot ovat:

 • rehellinen ja avoin tapa toimia
 • pitkäjänteisyys
 • kaikkien osapuolten arvostaminen
 • toiminnan tuloksellisuus

 

Rehellinen ja avoin tapa toimia näkyy kaikessa toiminnassamme asiakkaidemme ja henkilökuntamme kanssa avoimena ja läpinäkyvänä toimintana oikeudenmukaisuutta noudattaen. Noudatamme toiminnassamme korkeita eettisiä arvoja ja yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.

Tekemistämme ohjaavat pitkäjänteiset tavoitteet toiminnasta ja yhteistyöstä sekä asiakkaidemme että henkilökuntamme kanssa. Pyrimme pitkään kumppanuuteen sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme kanssa.

Tasapainoisessa yhteistyössä on tärkeää, että osapuolet arvostavat toisiaan. Haluamme asiakkaamme kokevan, että hänen asiansa on meille tärkeä ja haluamme työntekijöidemme ymmärtävän, että he ovat meille tärkeitä ja heitä arvostetaan.

Tehokas ja kokonaistaloudellinen toiminta takaa omalta osaltaan vakaan ja positiivisen kehityksen sekä meille että asiakkaillemme. Työnantajana olemme luotettava ja vakavarainen yritys.

 

Hankintojen ja toiminnan vastuullisuus

Noudatamme hankinnoissamme ja toiminnassamme tietoista harkintaa eettisyyteen ja lainmukaiseen toimintaan sekä kestävään kehitykseen liittyen siltä osin kuin se on mahdollista. Ohjaamme henkilökuntaamme noudattamaan samoja toimintaperiaatteita sisäisin koulutuksin ja ohjeistuksin.

Koemme olevamme edelläkävijä toiminnan sähköistämisessä taloushallinnon ja palkkapalvelun osalta tarjoten asiakkaillemme sähköisiä ohjelmisto- ja arkistointipalveluita. Teemme ohjelmistohankinnat pitkäaikaisten asiakassuhteiden kautta luotettavilta ja tunnetuilta toimittajalta toimituksen turvallisuuden varmistaen.

Ulkomaiset palveluhankintamme tehdään Russell Bedford International -partneriverkostomme kautta. Tämänkaltainen tilanne tulee vastaan silloin, kun tarvitsemme erityisiä asiantuntijapalveluita toisesta maasta. Verkostoon kuuluminen tarkoittaa, että yritysten toiminta on auditoitu ja noudattaa kulloisenkin maan omaa lainsäädäntöä.

 

Tietoturva

Tietoturva on elintärkeä TW-Laskennan toiminnalle, koska TW-Laskennan palvelut ovat lähes kokonaan asiakkaiden tietojen käsittelyä. Tietoturva järjestetään siten, että se palvelee yrityksen tavoitteita ja strategiaa. Tietoturvan ydin koostuu asiakassuhteiden luotettavuuteen ja luottamuksellisuuteen sekä ihmisten jatkuvasta toiminnasta ja avoimesta kommunikoinnista niiden hyväksi tietoturvaa jatkuvasti kehittäen.

Tietoturvapolitiikan linjauksemme ovat seuraavat:

 • tietoturvan toteuttaminen perustuu TW-Laskennan liiketoiminnan tarpeisiin ja asiakkaan kanssa sovittuihin palveluihin. Tietoturvan taso valitaan asiakkaan ja palvelun mukaan
 • tietoturvan toteuttamisessa noudatetaan kaikkea asiaan kuuluvaa lainsäädäntöä ja hyödynnetään parhaita käytäntöjä
 • tietoturvan pitää olla luottamusta herättävällä tasolla, ja se pitää kyetä osoittamaan asiakkaille ja muille sidosryhmille
 • tietoturva-asioiden pitää olla käyttökelpoisesti dokumentoitu. Dokumentaatio laaditaan ja jaellaan sillä tavoin ja sellaisessa laajuudessa, että se kyetään pitämään kattavasti ajan tasalla
 • tietoturvaa toteutetaan ja kehitetään proaktiivisesti ja ennakoiden
 • riskien arviointia kehitetään tietoturvan hallinnan tueksi
 • ennakoinnin ohella myös reagointikyky ongelmatilanteisiin pidetään hyvänä
 • jokainen työntekijä on vastuussa tietoturvan toteutumisesta
 • tietoturva on luontainen osa koko henkilöstön tavanomaista päivittäistä työskentelyä, eikä se saa haitata työn sujuvuutta.

 

Tietoturva on jatkuvaluonteista ja ennen kaikkea konkreettista toimintaa, jossa tehdään ajallaan ne asiat, jotka on sovittu tehtäväksi, ja toimitaan sillä tavalla kuin on määritelty. Kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa tehdään järjestelmällistä yhteistyötä tietoturvan pitämiseksi korkealla tasolla koko palveluketjussa. Tietoturvan kehittämiseen liittyy avoin keskustelu, joka kuitenkaan ei ole julkista, vaan käydään kulloinkin relevantissa piirissä. Matala profiili on yksi olennainen tapa toteuttaa TW-Laskennan tietoturvaa.

Tietoturvasta vastaa yrityksen johtoryhmä, CIO seuraa asiantuntijana yrityksen tietoturvapolitiikkaa ja -käytäntöjä ja esittelee päivitystarpeet johtoryhmälle. Tietoturvapolitiikka on kuvattu tarkemmin tietoturvaoppaassa ja tietoturvaohjeen sisältö koulutetaan koko henkilökunnalle tarpeen mukaisin aikavälein.

 

Tietosuoja

TW-Laskenta tuottaa asiakkailleen palkkapalvelua sekä HR- ja palkkajärjestelmiä palveluna. Näiden palvelujen tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja. Tietojen käsittelyssä noudatetaan tietoturva- ja tietosuojamääräyksiä. Palkkaprosesseillemme on myönnetty ISAE3402 -standardin raportti 1. Tietoturvaa ylläpidetään ja kehitetään ISO 27001-standardiin perustuen. Henkilöt allekirjoittavat salassapitosopimukset työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Henkilöstöämme koulutetaan noudattamaan talon tietoturvapolitiikkaa. Turvallisuuskriittisissä tehtävissä toimiville henkilöille voidaan tehdä turvallisuuteen liittyviä taustatarkistuksia.

Yhtiömme sisäisen ohjeistuksen mukaisesti toimintatapamme henkilötietojen käsittelyssä ovat, että niitä on:

 • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
 • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
 • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
 • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
 • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
 • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Lähde: EU:n tietosuojauudistus

 

Tietosuojavastaava

TW-Laskennassa toimii oma tehtävään nimetty tietosuojavastaava, joka toimii tehtävässään itsenäisesti tietosuojavaatimuksia ja säännöksiä sekä niiden noudattamista valvoen.